Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

ARTYKUŁY

 

Regulamin Programu Ambasador NBT

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady „Programu Ambasador NBT” zwanego dalej „Programem”.

2. Program przeznaczony jest dla klientów firmy NBT, którzy za skuteczne rekomendacje usług NBT otrzymują premie.

3. Program trwa od 01.07.2012 r. do odwołania.

4. Termin odwołania będzie dostępny na stronie internetowej: www.nbtbudownictwo.pl

5. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie: www.nbtbudownictwo.pl

6. Regulamin może być zmieniany. Zmiana  następować będzie poprzez publikację na stronie internetowej: www.nbtbudownictwo.pl

Uczestnik wyraża zgodę na taką formę Regulaminu.

 

§ 2 Definicje

 

1. Organizatorem, zwanym dalej Organizator lub NBT, jest NBT z siedzibą w Warszawie przy ul. Odkryta 29f/13, REGON 146169467, NIP 9191646395.

2. Program Ambasador NBT: zwany również Programem, umożliwia rekomendowanie usług NBT z poszanowaniem praw autorskich i pokrewnych przysługujących Organizatorowi.

3. Usługi oferowane przez NBT, które Uczestnicy mogą rekomendować za pośrednictwem Programu, i za których Skuteczne Rekomendacje będą przyznawane Premie.

4. Premie:

a) prowizja wyrażona w polskich złotych przekazywana na Rachunek Uczestnika za Skuteczne Rekomendacje Produktów Odbiorcom Rekomendacji w wyniku Rekomendacji Uczestników,

b) nagrody rzeczowe.

5. Uczestnik zwany również Rekomendującym: Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i zarejestrowała się w Programie. Uczestnik, zwany również Rekomendującym, rekomenduje usługi NBT. Uczestnik nie może rekomendować usług w ramach działalności gospodarczej. W tym celu należy zawrzeć z NBT umowę partnerską.

6. Rachunek Uczestnika: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN uczestnika, na który będą przekazywane kwoty prowizji.

7. Odbiorca Rekomendacji: Osoba, której Uczestnik zarekomendował Produkt poprzez Rekomendację, która jednocześnie jest osobą fizyczną i ma ukończone 18 lat.

8. Rekomendacja: Zarekomendowanie Produktu przez Uczestnika Odbiorcy Rekomendacji. Rekomendacja nie może być wykonana w ramach działalności gospodarczej. Za wyjątkiem Rekomendacji wysyłanych po podpisaniu przez Uczestnika umowy partnerskiej z NBT.

9. Skuteczna Rekomendacja: przekazanie Rekomendacji, po której Odbiorca Rekomendacji spełni warunki Premii dla danej usługi wykonywanej przez NBT..

 

§ 3 Warunki uczestnictwa

 

1. Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i spełniają łącznie poniższe warunki:

a) widnieją w bazie klientów NBT,

b) prawidłowo zarejestrują się w Programie Ambasador

c) będą rekomendowały usługi firmy NBT Odbiorcom Rekomendacji zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

2. Rejestracja w Programie polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego z jednoczesną akceptacją Regulaminu i not prawnych, dostępnego na stronie www.nbtbudownictwo.pl w zakładce Współpraca / Program Ambasador.

3. Rejestracji w Programie można dokonać w każdym dniu trwania Programu.

4. Z Programu wyłączone są osoby niebędące rezydentami.

 

§ 4 Zasady Programu

 

1. Program polega na polecaniu usług NBT przez Uczestników Odbiorcom Rekomendacji w celu ich sprzedaży, za co będą przyznawane Premie.

2. Tylko formularze zgłoszeniowe zawierające imię i nazwisko Rekomendującego będą zliczane w Programie jako Skuteczne Rekomendacje, za które będą przyznawane Premie.

3. Odbiorcy Rekomendacji przysługuje 5% rabatu na zarekomendowany Produkt.

4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Rekomendacji, w przypadku powstania wątpliwości, co do podstaw naliczenia Premii. Procedura sprawdzająca trwa minimum 14 dni roboczych. 

 

§ 5 Prawa i obowiązki NBT

 

1. W celu właściwego przeprowadzenia Programu, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, NBT będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

2. W przypadku otrzymania informacji o wykorzystywaniu Programu Ambasador lub Strony Rekomendacyjnej w sposób naruszający przepisy prawa lub godzący w dobre obyczaje czy powszechnie obowiązujące normy obyczajowe i społeczne, bądź wysyłania Rekomendacji do obcych osób, które nie wyraziły zgody na ich otrzymanie, NBT zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Programu Uczestnika, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie o stosowanie takich praktyk. W takiej sytuacji Uczestnik zostanie pozbawiony prawa do otrzymania Premii, niezależnie od tego, czy spełni pozostałe warunki opisane w niniejszym Regulaminie. Uczestnikowi, zgodnie z sytuacją jw., nie przysługują roszczenia odszkodowawcze, co Uczestnik akceptuje. 

 

§ 6 Obowiązki i oświadczenia Uczestnika

 

1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku wysyłania informacji drogą elektroniczną do Odbiorców Rekomendacji, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

2. Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawierania i wykonywania umów z Organizatorem w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.). Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204) oraz potwierdza, że został poinformowany o przysługiwaniu mu prawa dostępu do treści swoich danych zebranych przez NBT (administratora danych) oraz do ich aktualizacji.

3. Wysyłanie Rekomendacji do obcych osób, które nie wyraziły zgody na ich otrzymanie (tzw. spamowanie) jest zabronione. Organizator ma prawo usunąć takiego Uczestnika z Programu, bez prawa do żądania odszkodowania, na co Uczestnik wyraża zgodę.

4. Uczestnik Programu nie może przesyłać w związku z Programem treści zabronionych przez prawo lub Regulamin, treści naruszających chronione prawem dobra lub prawa osób trzecich oraz nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd treści, dotyczących usług wykonywanych przez NBT. Organizator ma prawo usunąć takiego Uczestnika z Programu, bez prawa do żądania odszkodowania, na co Uczestnik wyraża zgodę.

5. Naruszenie przez Uczestnika istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Programie upoważnia NBT do wyłączenia Uczestnika z Programu oraz powoduje utratę prawa do Premii, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań, opisanych w niniejszym Regulaminie.

6. Uczestnik jest zobowiązany do powiadamiania NBT o zmianie danych teleadresowych do korespondencji (adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) i osobowych w ciągu 14 dni od ich wystąpienia. Brak podania informacji jw., obciąża tylko i wyłącznie Uczestnika.

 

§ 7 Premie i zasady ich przyznawania

 

1. Premie za rekomendację poszczególnych Produktów naliczane będą w oparciu o Tabelę Premii obowiązującą w dniu wysłania formularza zgłoszeniowego przez Odbiorcę Rekomendacji.

2. Premie będą wypłacane Uczestnikom na Rachunki Uczestników do 10 dni roboczych od dnia ukończenie zarekomendowanej usługi przez Odbiorcę Rekomendacji.

3. Każda należna kwota pieniężna z tytułu Premii będzie przekazywana Uczestnikowi na Rachunek Uczestnika.

4. Uprawnienia do Premii nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.

5. Uczestnik nie otrzyma Premii jeśli, Odbiorca Rekomendacji i Uczestnik to ta sama osoba fizyczna. Nie można rekomendować usługi w ramach Programu Ambasador samemu sobie.

6. Premia nie przysługuję Uczestnikowi jeśli zarekomendował usługę innemu Rekomendującemu, za wyjątkiem sytuacji, kiedy to Odbiorca Rekomendacji zostanie też Uczestnikiem Programu. Premia przysługuje temu Uczestnikowi, który jako pierwszy przekazał Skuteczną Rekomendację temu Odbiorcy Rekomendacji.

7. Z otrzymywania Premii wyłączeni są pracownicy NBT.

 

§ 8 Regulacje Podatkowe – formularze PIT

 

1. Do końca lutego w roku następującym po właściwym roku podatkowym NBT przekaże Uczestnikowi (podatnikowi) oraz właściwemu Urzędowi Skarbowemu według miejsca zamieszkania Uczestnika informacje o wysokości przychodów (PIT-8C) uzyskanych we właściwym roku podatkowym przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem innej firmy pocztowej.

2. Uczestnik ma obowiązek odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego podatek z tytułu osiągniętych w danym roku przychodów uzyskanych w Programie według odpowiedniej skali podatkowej.

 

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 

1. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika pisemnie, przez mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub list wysłany na adres korespondencyjny NBT.

2. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, jednakże termin może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od NBT. Klient zostanie poinformowany o przedłużającym się ponad 30 dni roboczych terminie rozpatrywania reklamacji.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

1. Rabaty i Premie nie łączą się z pozostałymi korzyściami dostępnymi w NBT.

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w trakcie trwania Programu na stronie internetowej www.nbtbudownictwo.pl w zakładce Współpraca / Program Ambasador.

3. Uczestnictwo w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. NBT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i o zmianach tych poinformuje Uczestników 30 dni przed ich wprowadzeniem i na stronie www.nbtbudownictwo.pl w zakładce Współpraca / Program Ambasador. Zmiany będą mogły być wprowadzone m.in. w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

a) zmiany poziomu inflacji ogłoszonej przez GUS,

b) zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych,

c) zmiany cen usług, z których NBT korzysta przy wykonywaniu usług,

d) zmiany przepisów prawa, zakresu lub formy świadczonych usług, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień umów zawartych przez NBT z Klientami,

e) zmiany oferty usługowej.

5. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Uczestnik powinien zakończyć działania związane z Programem.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w regulaminach produktów i usług NBT zamieszczonych na portalu NBT pod adresem internetowym www.nbtbudownictwo.pl , odpowiednich umowach produktowych oraz przepisy powszechnie obowiązujące.

 

 

 

NBT

 

UL. ODKRYTA 29F/13
03-140 WARSZAWA

TEL. 788 606 707

TEL. 669 414 344

 

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.